परीक्षा केन्द्रासाठी महत्वाच्या सूचना

 1. प्रथम वर्षाच्या परीक्षा केन्द्रासाठी आवश्यक असण्यारया याद्या संबधित महाविद्यालयाच्या लोगिन मध्ये उपलब्ध आहेत.
 2. "Center" म्हणजे गाव, "Venue" म्हणजे परीक्षा केंद्र आणि "College/Institute" म्हणजे महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केंद्र असे वाचावे.
 3. परीक्षा केंद्रानी परीक्षा केंद्रासाठी लागणारी विद्यार्थी यादी खालील प्रमाने काढावी.
  Login->PreExamination->Report->Student Name List-->Select Proper Course-->Center wise + Student Name wise--+ Paper Name (Include Paper Name in Detail)--->Select Venue and Generate PDF, Download it and take Print out.
 4. परीक्षा केंद्रानी परीक्षा केंद्रासाठी लागणारी विषय निहाय / पेपर निहाय विद्यार्थी यादी खालील प्रमाने काढावी.
  Login->PreExamination->Report->Student summary List-->Select Proper Course-->Venue wise + Paper wise--> Click on Next--->Select Venue and Generate PDF, Download it and take Print out
 5. परीक्षा केंद्रानी परीक्षा केंद्रासाठी लागणारे विषय निहाय पेपर निहाय विद्यार्थी उपस्तिशी प्रपत्र यादी खालील प्रमाने काढावी व त्यावरचा विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी
  Login->PreExamination->Report->Student Attandance Sheet-->Select Proper Course-->Select Paper--> Click on generate list--->Fill the student strength in each Hall and Select Venue (Ex: For English Paper there are 40 student in each hall, fill 40 in above block)Generate PDF, Download it and take Print out